top of page

BISER

Biološka Stimulacija Endometrijalne Receptivnosti (BISER - Biological Stimulation of Endometrial Receptivity) koristi biološke terapije kako bi poboljšala kvalitet endometrijuma i povećala šanse za uspešnu implantaciju. Biološke terapije, zasnovane na ćelijama i njihovim proizvodima, koriste različite tipove ćelija poput trombocita/leukocita u obogaćenoj plazmi (PRP, PLRP), fibrin obogaćen trombocitima (P-BRF), ili leukocitima (L-BRF), sa ciljem poboljšanja receptivnosti endometrijuma.

Indikacije za Biološku stimulaciju receptivnosti endometrijuma (BISER) obuhvataju:

• Ponovljeni neuspeh implantacije embriona u IVF procedurama.

• Tanak endometrijum u vreme embriotransfera.

• Disfunkcionalna implantacija – spontani pobačaji, izostali pobačaji (missed abortion).

Upotreba plazme obogaćene trombocitima (PRP Platelet-rich Plasma) za poboljšanje receptivnosti endometrijuma sve je više u fokusu u tehnikama asistirane reprodukcije. Studije su pokazale da intrauterina aplikacija autolognog PRP-a povećava stope trudnoće i živorođene dece, posebno kod pacijenata sa tankim endometrijumom.

Postupak uključuje nekoliko faza:

  1. Uzimanje krvi iz vene.

  2. Priprema hcPRP-a i BRF-a u zatvorenom automatizovanom sistemu.

  3. Priprema trombinskog aktivatora.

  4. Ultrazvučno kontrolisana intrauterina aplikacija pripremljenog aktiviranog BRF-a, hcPRP-a, hCG:

  • Transcervikalna aplikacija aktiviranog supstrata u šupljinu materice.

  • Transmiometrične subendometrijske injekcije.

Nivoi - postoje dva nivoa BISER terapije:

  1. Osnovni nivo podrazumeva primenu autologno aktiviranog hcPRP i hCG.

  2. Napredni nivo uključuje primenu autologno aktiviranog BRF-a (u subendometrijske aplikacije), hcPRP-a i hCG.

Procedura se sprovodi u istom ciklusu kao i transfer embriona (ET), 2-7 dana pre samog ET-a, često u vreme aspiracije ćelije. Ceo postupak se odvija pod analgo-anestezijom i ne zahteva hospitalizaciju.

Ova metoda prirodno obogaćuje endometrijum - autolognim faktorima koji utiču na receptivnost endometrijuma. Komponente periferne krvi, poput trombocita, imaju dokazanu ulogu u remodelovanju endometrijuma i pozitivnoj koordinaciji između embriona i endometrijuma. Ovo olakšava implantaciju i poboljšava prokrvljenost endometrijuma.

Optimizacija transfera embriona (uz dodatne analize) je postupak koji se sprovodi u ciklusu koji prethodi transferu embriona. Ove analize se odnose na prisustvo i količinu NK ćelija i plazma ćelija, kao i analizu mikrobiote endometrijuma. Obično se sprovode istovremeno sa zagrebavanjem endometrijuma, u vreme potencijalne implantacije. U zavisnosti od nalaza, antibiotici, probiotici ili imunoterapija mogu se uvesti kao deo pripreme za transfer embriona.

bottom of page