top of page

Bio IVF

Biološka vantelesna oplodnja (Bio-IVF) je postupak vantelesne oplodnje koji uključuje upotrebu bioloških terapija. Biološke terapije koriste ćelije i njihove proizvode, poput faktora rasta trombocita u obogaćenoj plazmi (PRP) i bio-regenerativnog fibrina (BRF), kao i ćelije sa regenerativnim potencijalom, poput mezenhimalnih i hematopetskih matičnih ćelija (m/hSC).

Bio-IVF je namenjen pacijentima sa višestrukim neuspesima zbog malog broja/kvaliteta jajnih ćelija i/ili spermatozoida, neuspeha oplodnje, nepravilnog razvoja embriona, endometrijalnih faktora  i disfunkcionalne impantacije. Takođe i za one sa poodmaklom reproduktivnom starošću, insuficijencijom jajnika ili lošim odgovorom na stmulaciju jajnika.

Autologno aktiviran hcPRP

Visoko koncentrovana plazma obogaćena trombocitima (hcPRP) je krvna frakcija dobijena specijalizovanim automatizovanim procesom centrifugacije, koji sadrži 6 do 20 puta veću koncentraciju krvnih pločica od pune krvi. Lokalna primena PRP-a u jajniku ima regenerativni efekat i stimuliše folikularni rast, razvoj oocita i okolnih ćelija odgovornih za proizvodnju hormona. Pored toga, utvrđeno je da hcPRP promoviše rast neadekvatnog endometrijuma.

Autologno aktiviran BRF

Bioregenerativni fibrin je autologni proizvod koji se iz krvne plazme dobija višestrukim filtracijama tokom kojih su proteini neophodni za zgrušavanje krvi koncentrisani.
Autologni BRF zadržava faktore rasta lokalno u tkivu i služi kao podloga. Ovi proizvodi imaju važnu ulogu u intercelularnoj komunikaciji i modulaciji imunološkog odgovora, doprinoseći Fme regeneraFvnom efektu, poboljšanju funkcije jajnika i regulisanju hormonalnog statusa.

Ćelije sa regenerativnim potencijalnim – Mesenchymal and Hematopoietic Stem cells (m/hSC)

MaF

Matične ćelije su nediferencirane ćelije koje mogu samostalno da se obnavljaju i razvijaju u različite tipove ćelija. U tkivima sa izmenjenom funkcijom, oni su u interakciji sa postojećim ćelijama i tkivima, poboljšavajući uslove za razvoj i sazrevanje oocita. Pored toga, mSC takođe mogu da poboljšaju kapacitet implantacije endometrijalne receptivnost, ako se ubrizgaju u sub-endometrijalni region.

In vitro maturacija jajnih ćelija (IVM)

Kod IVM jajnih ćelija se vrši aspiracija nezrelih jajnih ćelija iz malih nezrelih folikula ili tkiva jajnika i zatim vrši sazrevanje u laboratorijskim (u vitro) uslovima.

Bio-IVF se korisF u različiFm programima u IVF:

  1. BIOS: Biološka stimulacija jajnika (hcPRP, BRF, FSH/LH, GH, hCG)

  2. BISER: Biološka endometrialna stimulacija receptivnosti (hcPRP, BRF, hCG)

  3. BISER-O: Biološka stimulacija endometrijalne receptivnosti i jajnika

  • Jajnik - hcPRP/BRF, FSH/LH, GH, hCG;

  • Endometrijum - hcPRP, BRF, hCG

  1. SEGOVA: Podmlađivanje jajnika (hcPRP, BRF, m/hSC, In Vitro Ovarian Tissue Activation)

  2. BITES: Biološka stimulacija testisa (hcPRP, BRF, FSH)

  3. Bio IVM: In Vitro Maturation (hcPRP u medijima)

bottom of page