top of page

BIOS

Biološka stimulacija jajnika (BIOS - Biological Ovarian Stimulation) predstavlja upotrebu bioloških terapija u stimulaciji ovulacije. Biološke terapije predstavljaju inovativan pristup lečenju pacijenata obnavljanjem funkcije gonada i plodnosti. Ove terapije, zasnovane na ćelijama i njihovim proizvodima, koriste različite ćelije kao što su visoko koncentrisani faktori rasta trombocita u obogaćenoj plazmi (hcPRP), i bio-regenerativni fibrin (BRF).

Indikacije – popuštanje jajnika:

 • slab odgovor na prethodnu stimulaciju i/ili manje dobijenih ćelija od očekivanih (manje od 3-5 ćelija),

 • smanjen kvalitet ćelija,

 • prazan folikul,

 • neuspeh oplodnje,

 • nepravilnost razvoja embriona.

U stimulacionim protokolima se, pored ubrizgavanja hcP(L)RP i BRF   koristi folikulostimulirajući i ponekad luteinizirajući hormon (FSH, LH), hormon rasta (GH), kao i humani horiogonadotropni hormon (hCG).

Ovi produkti imaju bitnu ulogu u međućelijskoj komunikaciji i modulaciji imunskog odgovora, te na taj način doprinose regenerativnom efektu, poboljšanju funkcije jajnika i regulisanju hormonskog statusa. Dokazano je sinergističko – kumulativno delovanje intraovarijalne terapije hcPRP i PRF, sa povećanim uspesima ukoliko se daju u više  uzastopnih ciklusa.

Intervencija se vrši obično u analgo sedaciji, kao dnevna procedura, od dana 2 – 4 ciklusa.

Faze:

 1. Uzimanje krvi iz vene

 2. Priprema hcPRP-a i BRF-a u zatvorenom automatizovanom sistemu

 3. Priprema trombinskog aktivatora

 4. Intraovarijalna aplikacija pripremljenog supstrata

 

Nivoi:

 • BIOS osnovni nivo - podrazumeva primenu autolognog aktiviranog hcPRP-a, FSH, FSH/LH, GH i hCG,

 • BIOS napredni nivo - podrazumeva primenu autolognog aktiviranog BRF, hcPRP-a, FSH, FSH/LH , GH i hCG

bottom of page