top of page

Bio-hirurgija

Bio-hirurgija podrazumeva upotrebu bioloških terapija radi poboljšanja ishoda hirurških tretmana. Savremena hirurgija koristi brze tehnološke napretke za uspešnije tretmane i smanjenje komplikacija.

Biološke terapije koje se koriste sa najmodernijim hirurškim tehnikama doprinose:

  • Smanjenju krvarenja

  • Upravljanju posledicama gubitka krvi

  • Smanjenju infekcija

  • Unapređenju zarastanja rana

  • Poboljšanju oporavka tkiva i organa nakon operacije

 

Među komponentama koje se često koriste u svakodnevnoj kliničkoj praksi tokom hirurgije su bio-regenerativni fibrin (BRF) i visoko koncentrisana plazma bogata trombocitima (hcPRP).

BRF

Bio-regenerativni fibrin je autologni proizvod dobijen iz plazme krvi kroz višestruke filtracije, koncentrišući proteine neophodne za zgrušavanje krvi. Kao autologni proizvod, primena BRF-a ne izaziva zapaljenski odgovor, eliminišući rizik od infekcije. Novoformirana mreža fibrina zaustavlja krvarenje, smanjuje gubitak krvi i smanjuje potrebu za alogenom transfuzijom krvi. Po potrebi, bio-regenerativni fibrin može se primeniti na druge aktivne hirurške tačke krvarenja.

 

hcPRP

Visoko koncentrisana plazma bogata trombocitima je krvna frakcija dobijena putem specijalizovanog zatvorenog automatizovanog procesa centrifugacije, koja sadrži 6 do 8 puta veće koncentracije trombocita u poređenju sa punom krvlju. hcPRP doprinosi bržem zarastanju tkiva i smanjuje mogućnost fibroze i formiranja granulacija.

 

Mezenhimalne matične ćelije (mSC)

Matične ćelije su nediferencirane ćelije sposobne za samoodržavanje i razvoj u različite tipove ćelija. One predstavljaju najmoćnije ćelije sa regenerativnim potencijalom. Daju pozitivne efekte lokalno, na postojeće matične ćelije kao i na druge ćelije, manifestujući različite efekte u zavisnosti od potreba ciljnog tkiva ili organa.

 

Postupak uključuje nekoliko faza:

  • Uzimanje krvi i pripremu autolognog hcPRP, BRF i trombinskog aktivatora

  • Punkcija i aspiracija koštane srži i izolacija BMAC (koncentrat aspirata koštane srži) bogatog mSC (mezenhimalnim matičnim ćelijama)

  • Primena pripremljenog autolognog aktiviranog hcPRP-a, BRF-a ili BMAC-a prema hirurškim potrebama.

Osnovni cilj korišćenja bioloških terapija u hirurgiji je optimizacija tretmana i značajno smanjenje ozbiljnih komplikacija koje mogu proisteći iz hirurških postupaka.

bottom of page