top of page

DSA
Dualna Aktivacija Matičnim Ćelijama

Najkompletniji Program Rejuvenacije Jajnika

znak beskonacno

Dualna aktivacija matičnim ćelijama (DSA) je najnoviji i najkompletniji program obnavljanja jajnika razvijen od strane profesora Aleksandra Ljubića.

DSA podrazumeva istovremenu primenu dva tipa autolognih matičnih ćelija - mezenhimalnih i hematopoetskih matičnih ćelijia. One potiču iz koštane srži (pretežno mezenhimalne) i periferne krvi (većinom hematopoetske). Kapacitet matičnih ćelija za diferencijaciju, imunomodulaciju i angiogenezu čini ih moćnim terapijskim agensima u oblasti regenerativne reproduktivne medicine.

DSA terapija rezultira poboljšanjem nivoa hormona, aktivacijom folikula, angiogenezom i funkcionalnom obnovom jajnika. Matične ćelije mogu da se diferenciraju u različite tipove ćelija, uključujući i ovarijalne ćelije. Takođe imaju angiogeni potencijal, što znači da mogu da podstaknu formiranje novih krvnih sudova. Terapija matičnim ćelijama utiče na hormonalnu ravnotežu u organizmu i podržava proces folikulogeneze, što je ključno za formiranje zdravih folikula i ovulaciju. Matične ćelije imaju antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja mogu da smanje upalu i oksidativni stres u jajnicima i endometrijumu. Dodatno, poboljšanje ovarijalnog mikrookruženja stimuliše rast zdravih jajnih ćelija. To rezultira poboljšanom kvalitetom jajnih ćelija i smanjenim rizikom od genetskih abnormalnosti kod potomstva. Terapija matičnim ćelijama prirodnim putem - kroz autologne faktore - poboljšava receptivnost endometrijuma, sa ulogom u remodeliranju endometrijuma i pozitivnom koordinacijom između embriona i endometrijuma, kao i poboljšanjem vaskularizacije endometrijuma.

Osnovni princip DSA je istovremena primena dva tipa matičnih ćelija, mezenhimalnih i hematopoetskih, čime se postiže sinergija i povećava efekat pojedinačnih tipova ćelija. DSA omogućava dobijanje znatno većeg broja matičnih ćelija sa mogućnošću krioprezervacije i kasnijeg pojačavanja pozitivnih efekata terapije.

Program lifetime.jpg
bottom of page